×
×

VÄSTRA STADEN

Helena Glantz
Uppdragsansvarig

Helena Glantz

Processchef & Partner
Arkitekt SAR/MSA

+46 (0)704 869 122 / helena@urbandesign.se

Team: Erik Jarlöv, Michael Dudley, Johanna Fager, Sofia Holmgren

Projektinformation

Kund
Nässjö Kommun
Plats
Nässjö
Status
Utveckling av Fördjupad Översiktsplan 2014-2015

Urban Design fick i uppdrag av Nässjö Stad att delta i kommunens arbete med en fördjupad översiktsplan för Västra Staden. Det aktuella området, som ligger väster om stadskärnan på andra sidan spårområdet, består av en varierad byggnadstypologi med olika funktioner. Största delen utgörs av industriområden som kopplar an till spårområdet samt olika typer av kommersiella verksamheter. Vårt förslag är en strategi som tillåter en stegivs förändringsprocess, som respekterar och tar hand om befintlig verksamhet och samtidigt tillåter nya byggnader och småskaliga verksamheter att etablera sig över tid. Nässjö ligger placerad mellan tre sjöar. En ny grönstruktur och ny kanal förbinder sjöarna väster om spåren och förslaget innehåller också en ny gång- och cykelbro som knyter stadsdelarna väster om spåren närmare till stadskärnan.

 

I uppdragets andra fas utvecklade vi platsen i direkt anslutning till järnvägsstationen, på västra sidan om spåren. Här föreslås ett nytt hotell med konferensdel, minigalleria och restaurang. Hotellets ”bas” bildar på sitt tak ett nytt stadsrum som etablerar det nya området, samtidigt som det verkar som en språngbräda för den fortsatta stadsutvecklingen. Platsen för projektet är strategiskt placerad i anslutning till spåren och hotellet är väl synligt för alla som passerar genom denna viktiga järnvägsknut. En ny bro för fotgängare och cyklister binder samman den nya byggnaden med den befintliga tågstationen. Hotellbyggnaden blir ett nytt landmärke konstruerat i trä, som följer den starka lokala traditionen av träbyggande men med ett samtida formspråk. Den högre delen innehåller hotellrum och basen byggnaden vilar på innehåller konferensdel, kommersiella ytor och sportfaciliteter. Tillsammans ger de regionen en ny attraktion som nås lätt med tåget.