×
×

Archive

I skärgården utanför Norrköping har Urban Design ritat ett sommarhus i trä, där platsens förutsättningar haft en central roll i husens utformning. Genom en nära dialog med kunden har vi tagit fram en idé och koncept, och även följt med i utformningen av alla detaljer....

Movehome Lab är Movehomes satsning för att utveckla nya idéer kring typhusvillan. I första skedet har vår design lanserats som LAB #1.   Vår tanke med huset har varit att skapa förutsättningar för de boende att hitta sitt eget levnadssätt – något vi kallar för ”vardagsritualer”. Smarta...

Ett förslag till utveckling av en fastighet som kommer att friställas när sim- och idrottshall flyttas. Förslaget binder samman stadskärnan med stråket söder om Bäveån....

Tillsammans med Sveafastigheter har vi letat nya platser att utveckla i Stockholms södra förorter. Östberga Alléstad är ett försök att skapa en ny stadsstruktur mellan Östberga och Liseberg, som resulterat i en markanvisning för tre bostadskvarter....

Vi har utvecklat ett bostadskvarter i centrala Nacka. Social hållbarhet, grönska och bostadskvaliteter har varit ledord i gestaltningsarbetet. På taket finns en gemensam terrass för hela kvarteret. Övriga tak täcks med solceller. Alla de fyra trapphusen har dagsljus och direktkoppling till både gata, innergård och...

Den bärande gestaltningsidén utgår från den landskapstradition som finns på platsen och som historiskt återfinns i kulturlandskapet. I våra analyser av Hagby äng har småskalighet, variation, kontraster, växtlighet, landskap och ekosystemtjänster utkristalliserat sig som givna byggstenar och ligger till grund för vårt förslag. En småskalig...

Kvarteret Ärlan ligger i Nässjös rutnätsstad kring centrum och rymmer idag två skolfastigheter. Urban Design fick i uppdrag att studera den framtida användningen av den vackra Centralskolan samt att ta fram ett antal parallella förslag för bostäder och verksamheter på tomten....

Urban Design ritade ett planförslag och nya bostadshus vid Åbyholmsvägen. Byggnaderna sträcker sig vinkelrätt mot höjdkurvorna från vägen till parken. Förslaget valdes för genomförande och detaljplan av Vallentuna Kommun och omfattar 80-90 bostäder samt förskola....